Terms & Conditions

เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ peterchoobangkok.com (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) ถูกจัดทำขึ้นภายใต้ บริษัท พีเตอร์ชู จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เรา”) เพื่อขายและส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัทฯที่ให้บริการเกี่ยวกับชุดเจ้าสาว, เสื้อผ้าสตรี และเครื่องประดับสตรี เพื่อความสะดวกในการใช้งานภายในเว็บไซต์โปรดอ่านข้อกำหนดต่างๆเหล่านี้ก่อนการเริ่มใช้งาน ดังนั้น กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้โดยละเอียดการเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการ www.peterchoobangkok.com ถือว่าท่านได้ยอมรับว่าท่านได้อ่านและตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้รวมทั้งมีการผูกมัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ บริษัทฯมีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และ/หรือข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

1. ทรัพย์สินทางปัญญา
ท่านตกลงและยอมรับว่าบรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ โลโก้ ไอคอน เนื้อหา และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการชื่อทางการค้าฐานข้อมูลความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว ฯลฯที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ลิขสิทธิ์สิทธิและทรัพย์สินของเราห้ามมิให้ทำซ้ำปรับปรุง ดัดแปลง แจกจ่าย จำหน่าย แก้ไข เผยแพร่ หรือจัดเก็บเนื้อหาหรือเครื่องหมายการค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
ท่านตกลงและรับทราบว่าเว็บไซต์ของเราเป็นเพียงเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางในการขายและส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัทฯเท่านั้น ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆในทางกฎหมาย ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องในการดำเนินคดีใดๆไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญาต่อเรา
2.คำอธิบายผลิตภัณฑ์และสีของรูปภาพ
บริษัทฯจะพยายามให้คำอธิบายผลิตภัณฑ์มีความถูกต้องมากที่สุด อย่างไรก็ตามบริษัทฯไม่สามารถรับประกันได้ว่าคำอธิบายผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์เหล่านั้นจะถูกต้องสมบูรณ์ เชื่อถือได้ ทันกาลเวลา ปราศจากข้อผิดพลาดทั้งมวลเช่นเดียวกันเรื่องสีของรูปภาพ ทางบริษัทฯมีความตั้งใจที่จะแสดงรูปภาพสินค้าตรงตามความเป็นจริง แต่สีที่แสดงบนหน้าจอของผู้ใช้บริการอาจผิดเพี้ยนตามคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตที่แตกต่างกัน และ การตั้งค่าความสว่างของหน้าจอดังนั้นหากผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายในเว็บไซต์ peterchoobangkok.com ไม่ได้เป็นอย่างที่อธิบายไว้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งมวล(ไม่ว่าจะเป็นการรับคืนสินค้า การเปลี่ยนสินค้า หรือการคืนเงิน)
นอกจากนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม  ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ และไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการใส่ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์นี้(ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิด หรือ ลงรายละเอียดผิด เป็นต้น) บริษัทฯมีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งได้ทุกเมื่อและสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
3. การใช้บริการ
ท่านตกลงและยอมรับว่าท่านจะใช้เว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้นและจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ท่านตกลงว่าจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ก) ทำซ้ำผลิตสินค้าขึ้นใหม่ที่คัดลอก ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัปโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชนซึ่งงานอันผิดกฎหมายหรือศีลธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนล่วงหน้า
ข)กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าความลับทางการค้า หรือ ทรัพย์สิน ทางปัญญาอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าโดยวิธีการใด
ค) ดาวน์โหลดอัปโหลด ติดประกาศ หรือกระทำการใดๆเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหาหรือข้อความ รูปภาพ วิดีโอ งานใดๆจากเว็บไซต์นี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา และ/หรือตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฏซึ่งข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเรา สมาชิกผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตและ/หรือบุคคลภายนอก
ง)กระทำการใดๆอันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของเราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และ/หรือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เราจะประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลังหากเราทราบว่าท่านดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการขัดต่อข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดในเว็บไซต์นี้เรามีสิทธิที่จะระงับการให้บริการแก่ท่านโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าและ/หรืออาจดำเนินการในทางกฎหมายกับท่านตามที่เราเห็นสมควรได้ทันที
4. นโบบายการดูแลลูกค้า
หากท่านชำระเงินซื้อสินค้า/บริการจากเว็บไซต์และมีความประสงค์ขอรับเงินคืน ให้ท่านอ่านและปฏิบัติตามเนื้อหาที่ระบุไว้ในหน้านโยบายการขอรับเงินคืน (Shipping and Returns)
5. ข้อสละสิทธิในเนื้อหาบนเว็บไซต์
ข้อความ รูปภาพวิดีโอ ภาพวาดหรือข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์บางส่วนเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆมาเพื่อเป็นข้อมูล ความรู้และประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการซึ่งเราได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆให้ถูกต้องและทันสมัย (update) อยู่เสมออย่างไรก็ตามเราไม่รับรองความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความทันสมัย (update) ของข้อมูลดังกล่าว ท่าน ตกลงและยอมรับว่าเราไม่มีอำนาจในการดูแลควบคุมความถูกต้องข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้
6. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
หากเว็บไซต์ของทางบริษัทฯมีการเชื่อมโยงผู้ใช้บริการต่อไปยัง เว็บไซต์อื่นๆที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการกระทำใดๆของเว็บไซต์เหล่านั้น
7. การป้องกันการฉ้อโกงและการใช้งานอันไม่เหมาะสม
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกการสั่งซื้อ หากตรวจพบบัญชีที่มีประวัติการฉ้อโกงและสามารถยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการได้หากตรวจพบการฉ้อโกงหรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายบริษัทฯ บังคับใช้นโยบายดังกล่าวเพื่อปกป้องผู้ใช้บริการของเรา รวมทั้งบริษัทฯเองจากการถูกต้มตุ๋น หลอกลวง หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายหากผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ ได้มีการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหา รูปภาพหรือข้อมูลใดๆอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ดูหมิ่นศาสนา ทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาทหยาบคาย มุ่งร้าย ลามกอนาจาร ทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ เป็นผลให้ทางบริษัทฯหรือบุคคลที่สามใดๆก็ตามได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเนื้อหาหรือข้อมูลไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ผู้ใช้บริการท่านนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายรวมถึงหนี้สิน ค่าเสียหายและรายจ่ายอันเกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯ หรือ บุคคลที่ 3 ต้องสูญเสียไป
8. การแก้ไขเพิ่มเติม
เราขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
9. ขอบเขตอำนาจศาล
เงื่อนไขการให้บริการนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย
10.ข้อเสนอแนะ
บริษัทฯยินดีรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านเกี่ยวกับเว็บไซต์สินค้าและบริการของบริษัทฯ โดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวจะไม่ถือเป็นความลับและอาจถูกนำไปใช้ ดัดแปลง ทำซ้ำ และเผยแพร่ได้เพื่อจุดประสงค์ใดๆ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะไม่เชื่อมโยงชื่อ-นามสกุลของท่านกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านก่อน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการขัดต่อข้อกฎหมายเท่านั้น
11. การติดต่อ
หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการนี้กรุณาติดต่อเราที่: thepeterchoo@gmail.com