Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พีเตอร์ชู

บริษัท บริษัท พีเตอร์ชู จำกัด ("บริษัท")เป็นผู้พัฒนาและเจ้าของ พีเตอร์ชู ซึ่งถือเป็นบริการ หนึ่งของบริษัท("บริการ") เมื่อท่านสมัครบัญชีใช้งานของบริษัทผ่าน พีเตอร์ชูท่านจะถือว่าเป็น ผู้ใช้บริการของบริษัท ("ผู้ใช้บริการ") และในการให้บริการแก่ท่านบริษัทมีความ จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ดังนั้นบริษัทจึงมีจุดประสงค์ประกาศนโยบาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งเกี่ยวกับ สิทธิและหน้าที่ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ อันเกี่ยว เนื่องกับการเก็บ รวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลที่บริษัท จะดำเนินการให้ผู้ใช้บริการในฐานะผู้ใช้บริการรับทราบ
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับการให้บริการของบริษัทเท่านั้น ไม่มีผลใช้บังคับ กับแอปพลิเคชั่นและบริการหรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่อาจมีการเชื่อมต่อซึ่งเป็นของบุคคลภายนอก ที่บริษัทไม่มี อำนาจ ควบคุมและเป็นส่วนที่ผู้ใช้บริการต้องทำความตกลง และศึกษาเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ การใช้แอปพลิเคชั่น บริการ หรือเว็บไซต์ดังกล่าวแยกต่างหาก
หากผู้ใช้บริการไม่ตกลงตามเงื่อนไขของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้หรือฉบับแก้ไขอื่นๆ บริษัท สงวนสิทธิที่จะห้ามหรือไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการดังกล่าวใช้บริการของบริษัท เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้ มีความผลจำเป็นโดยตรงต่อการปฏิบัติตามหน้าที่ให้ บริการโดยบริษัทแก่ ผู้ใช้บริการ  ทั้งนี้ การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการของบริษัทอยู่ผู้ใช้บริการ ดังกล่าว จะถือว่า ยอมรับนโยบายฉบับนี้เสมอ
บริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและให้สอดคล้องกับการให้บริการต่างๆของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ให้ผู้ใช้บริการทราบโดย นโยบาย นั้นจะถือว่ามีผลบังคับใช้ เมื่อบริษัทได้ประกาศ
ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลในการให้บริการของบริษัท
ในการให้บริการ บริษัทจะเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากการที่ผู้ใช้บริการดำเนิน การผ่านระบบการให้บริการ ดังต่อไปนี้
1     ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนโดยตรงอาทิ ชื่อ อายุ สัญชาติ วันเกิด
2     ข้อมูลการติดต่ออาทิ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร อีเมล
3     ข้อมูลการใช้บริการอาทิ ชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน ประวัติการทำธุรกรรมต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการดำเนินการ รวมถึง ความสนใจของต่างๆของผู้ใช้บริการ
4     ข้อมูลทางเทคนิคในการระบุตัวตนอาทิ หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลการใช้งานการตั้งค่าและการเชื่อมต่อบราวเซอร์ของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการ ใช้ในการใช้บริการของบริษัท
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
1     บริษัทมีความจำเป็นเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการให้บริการที่กำหนดและระบุไว้สำหรับแต่ละเงื่อนไขการให้บริการของบริษัท อันรวมถึงเพื่อการยืนยันตัว ตนและติดตามในการทำธุรกรรมต่างๆของผู้ใช้บริการเพื่อการตรวจสอบเงื่อนไขการชำระเงิน ค่าบริการเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ เป็นต้น
2     บริษัทมีความจำเป็นเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อการวิเคราะห์ความสนใจ ของผู้ใช้บริการ เพื่อให้สามารถเสนอสิทธิประโยชน์หรือบริการตามความสนใจของผู้ใช้ บริการได้มากขึ้น หรือเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างบริษัทและผู้ใช้บริการ
3     บริษัทมีความจำเป็นจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการ ให้บริการสนับสนุนอื่นๆ เช่น การติดต่อสอบถามข้อมูลติชมแสดงความคิดเห็นหลังการบริการหรือ การส่งคำร้องต่างๆ
4     บริษัทมีความจำเป็นจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และ ระเบียบบังคับใช้ของรัฐ เช่น การจัดทำเอกสารภาษี หักณ ที่จ่าย หรือการดำเนินการอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด
ทั้งนี้บริษัทจะเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่ผู้ใช้ บริการยังคงเป็นผู้ใช้บริการของบริษัทอยู่และบริษัทสงวนสิทธิเก็บข้อมูลไว้อีกเป็นระยะเวลา 3 ปีหลังจากผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการปกป้อง และต่อสู้สิทธิต่างๆของบริษัทเว้น แต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้บริษัทมีหน้าที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาอื่นบริษัทอาจมี ความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 3 ปี
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อการให้บริการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ใช้บริการ ในกรณี ดังนี้
1     บริษัทอาจมีความจำเป็นเปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทที่ได้รับการว่าจ้างจาก บริษัทให้ช่วยเหลือสนับสนุนการให้บริการของบริษัท เช่นที่ปรึกษา ผู้รับจ้างให้บริการ ผู้รับ จ้างขนส่งรวมถึงผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการประเมินการบริการของบริษัท เช่น Google Analytics ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
2     บริษัทอาจเปิดเผยด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระบบระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้บริการ ได้แก่ Dropbox
3     บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลด้วยความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปกป้องและต่อสู้สิทธิของบริษัทหรือเพื่อการป้องกันและตรวจสอบลักษณะการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริษัทโดยผู้ใช้บริการ ในลักษณะต่างๆ โดยบริษัทจะดำเนินการดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
4     ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายหรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำสั่งของ หน่วยงานราชการบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่ หน่วยงานดังกล่าว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย
Cookies ที่บริษัทใช้ในการให้บริการ
Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การ ใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ เพื่อรับประกันประสิทธิภาพในการให้บริการของบริษัทแก่ผู้ใช้บริการบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้หลายประเภทเพื่อจุดประสงค์ ต่างกันไปดังที่ระบุต่อไปนี้
1     Functionality Cookies: ใช้ในการจดจำสิ่งที่ผู้ใช้บริการเลือก หรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม เช่นชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบแพลตฟอร์มเพื่อการนำเสนอข้อมูลที่ตรงความต้องการ เฉพาะบุคคล ให้แก่ผู้ใช้บริการได้มากขึ้นตามการตั้งค่าต่างที่เลือกไว้
2     Advertising Cookies: ใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชมและรวมถึง ลักษณะการใช้บริการของผู้ใช้บริการ เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของ ผู้ใช้บริการและใช้เพื่อการประเมินประสิทธิผลของการใช้ฟังก์ชั่นต่างๆของระบบ
3     Strictly Necessary Cookies เป็นคุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานเพื่อการให้บริการของบริษัท มีความจำเป็นเพื่อให้การใช้บริการโดยผู้ใช้งานสามารถทำได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
แม้ว่าการใช้คุกกี้จะมีประโยชน์ในการเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการและการทำงานให้บริการ ของบริษัท แต่หากผู้ใช้บริการต้องการผู้ใช้บริการสามารถลบการตั้งค่าคุกกี้บน Browser ของตน เองได้ แต่อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการต้องรับทราบว่า การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานให้บริการของบริษัทได้ในบางส่วนตามจุดประสงค์การทำงานของคุกกี้ที่ระบุไว้
คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม
บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไขหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดย มิชอบ นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติภายในเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สิทธิของเจ้าของข้อมูล
บริษัทรับทราบ และเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านผู้ใช้บริการ ซึ่งได้แก่ สิทธิดังนี้
1     สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
2     สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือ โอน ข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
3     สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
4     สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม
5     สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบ หรือ เมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น
6     สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อขอใช้สิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ บริษัทได้กำหนดไว้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และบริษัทจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาการ ขอใช้สิทธิให้ผู้ใช้บริการทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว
ช่องทางการติดต่อ
รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล
ชื่อ: บริษัท พีเตอร์ชู จำกัด
สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 19 ซอยสุขุมวิท5 (เลิศสิน1) แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ช่องทางการติดต่อ: 0622944949
อีเมล: thepeterchoo@gmail.com
เว็บไซต์: https://www.peterchoobangkok.com/
รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
ชื่อ: นายพงศกร แสนคำมา
สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 19 ซอยสุขุมวิท5 (เลิศสิน1)แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ช่องทางการติดต่อ: 0824512449
อีเมล: iboydpongsakorn@gmail.com

Privacy Policy PETER CHOO
Peter Choo Co., Ltd. Company Limited (the "Company") is the owner and the developer of PETER CHOO (the "Service"). By signing up and registering to be the user to use the service of PETER CHOO ("User"), the User acknowledges and understands that the Company would need to process the personally identifiable information(the "PII") of such particular User. Thus, the Company announces this Privacy Policy to notify the User of the rights and obligations as well as the conditions for the collection, use, process and disclosure of the User's PII in performing the Service.
This Privacy Policy is only applicable to the use of the Service and shall not apply to the PII process undertaken by other application or website developed and operated by any other third-party that the Company does not have any control over (the "Third Party") despite being displayed or connected to the Service. The User understand and agree that the User shall study and agree on the privacy policy announced by those Third Party that are separated from this Privacy Policy.
If the User does not accept this Privacy Policy and any amendment thereof, the Company reserves the rights to refrain from providing the Service to such User because the PII processing defined hereunder are critical for the provisions of the Services by the Company to the User. By continuing to use the Service, the relevant User shall be deemed to always accept and agree to the Privacy Policy.
The Company may amend or revise this Privacy Policy at anytime to assure the compliance with the relevant laws and regulations and to assure the updates in the Service at any time; provided that the Company will communicate the amendments or revisions made to the User and the amendment or revisions shall become effective once being communicated.
PII being Processed by the Company in the performance of the Service
In order to perform the required Services, the Company would need to collect and process the following PII from the User:
1     Directly Identifiable PII such as name, age, nationality and date of birth
2     Contact information such as address, phone number, and e-mail address
3     Transactional data, such as username - password and logs, transaction number and history that the User transact and use the Service, including the gathered preference and interest from the transactional behavior
4     Technical PII such as IP address number, the Service usage information, and web browser status and setting that have been used to connect to the Service.
Objectives for PII Process
1     The Company would need to collect, restore and use the PII of the User in order to perform any Services as defined under the terms of service, including without limitation to verify the identity and eligibility of the User; to validate the payment conditions for any Service fee (if any); to monitor the transaction executed by the User; and to contact the relevant Use;
2     The Company would need to collect and analyze the PII of the User in order to assess the User’s interest with an aim to provide customized and personalized Service that would meet the User’s interest and preference and to improve the User’s experience;
3     The Company would need to collect and restore the User’s PII in order to provide other support services after the Service delivery such as in the satisfaction survey or the support and complaint redress mechanism;
4     The Company may need to collect and restore the User’s PII as obliged under the applicable laws and regulations, for instance, for the withholding tax payment purpose.
The Company intends to store the PII of each relevant User for throughout the period of time that the User is still the registered User and for 3 (three) years after the User’s termination for the legitimate interest of the Company in the legal proceedings that the Company may have against the relevant User; provided that in case that the relevant laws requires the storage of the PII for the longer period than defined, the Company may need to do so.
Disclosure of the PII
In order to assure the performance of the Service as committed, the Company may need to disclose the User’s PII in the following circumstances:
1     To disclose the User’s PII to the outsourced service providers engaged in the performing any direct support service in the Service performance by the Company to the User, including without limitation the advisors as well as the third party service provider (i.e. logistic service provider); provided that the Company shall only disclose the User’s PII strictly on the need to know basis only;
2     To disclose the User’s PII in the usage of the storage service on Computer System Dropbox;
3     To disclose the User’ PII to third party in the legal proceedings to protect the Company’s legitimate rights or to detect and prevent any fraud on the Platform; provided that such disclosure shall be done on the limited and specific purposes as defined only;
4     Incase that the Company is obliged under the applicable laws, court judgment or administrative order to disclose any PII of any particular users, the Company would need to do so.
What are Cookies that the Company is using in Service Performance?
Cookies are text files stored on the User’s computer browser directory or program data subfolder in order to keep data log of the User’s internet usage and the User’s behavior or interaction when using the Service. For the good performance of the Service, the Company need to use various types of Cookies for various purposes as defined below:
1     Functionality Cookies being used to record information about choices the User have made when using the Service such as personal settings, languages, and fonts so this would allows the Company to tailor the Service that would match the User’s preference setting;
2     Advertising Cookies being used to record the User’s on-site behavior and history of the Service used and this would allow the Company to provide the User the Services that suit the User’s preferences and to assess the performance of each function of the Service.
3     Strictly Necessary Cookies are essential for the User to browse and use the Service and to use its features, such as accessing secure areas of the Service system or interface.
Even though the use of Cookies would enhance the performance in providing Services to the User, the User shall be entitled to disable the Cookies setting on the User’s browser at their own will; provided that the User shall acknowledge that the Cookies-disabled setting may impact the efficiency and the performance of the Service as defined in details for each type of Cookies above.
Representation on the Privacy Security
The Company represents and guarantees that the Company shall use the most appropriate security measures to prevent the unauthorized access, amendment or disclosure of the PII in any form or in any circumstance by either internal or external persons and the Company commits to review those measures on the regular basis with the strong commitment to be in strict compliance with the applicable laws.
Data Subject Rights
The Company acknowledges and accepts the User’s rights as the data subject over their PII as defined under the applicable laws that include the following rights:
1     Right to access; to request for copy; and to rectify or update their own PII;
2     Right to request for data portability of the PII that the Company has processed in the readable forms by the tools or automatic mechanics to other data controller;
3     Right to object to the PII process being undertaken;
4     Right to request for the erasure or de-identification of any PII that does not have any necessary basis to process, i.e. after the consent withdrawal;
5     Right to request to suspend the PII processing in case that request for erasure is being exercised or it is unnecessary to process such PII;
6     Right to withdraw consent that has been given.
The User can contact the Company in order to make the request to exercise any defined rights through the defined channel without any charge and the Company will consider and notify the User of the Company’s determination within 30 days after the receipt of the User’s valid request.
Contact Us
Data Processor
Name: Peter Choo Co., Ltd.
Address: 19 Sukhumvit 5 Alley, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10110
Contact detail: 0622944949
Email address: thepeterchoo@gmail.com
Website: https://www.peterchoobangkok.com/
Data Protection Officer
Name: MR. PONGSAKORN SANKAMMA
Address: 19 Sukhumvit 5 Alley, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10110
Contact detail: 0824512449
Email address: iboydpongsakorn@gmail.com