Shipping AND  Returns

การส่งสินค้าและคืนสินค้า สำหรับการซื้อสินค้าทาง Online Shop

1.  การส่งสินค้าเราจัดส่งโดยผู้ให้บริการขนส่งสินค้า ได้แก่ ไปรษณีย์ไทย, เคอรี่เอ็กเพรส, DHL บริษัท ฯ จะแจ้งเลขทะเบียนการส่งให้ลูกค้าทราบเพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามสินค้าได้ และระยะเวลาในการส่งภายในประเทศไทยไม่เกิน 7 วันทำการ และต่างประเทศไม่เกิน 14 วันทำการ ขึ้นอยู่กับระยะทางของผู้รับ
เงื่อนไขในการจัดส่งสินค้า
    - ในกรณีที่เกิดปัญหาในการจัดส่งอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทฯ และลูกค้าได้แจ้งมาภายในเวลาที่บริษัทกำหนดในเงื่อนไข บริษัทฯ ยินดีรับผิดชอบ
    - ในกรณีบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าจัดส่งสินค้าล่าช้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบการจัดส่งสินค้า ขอความกรุณาลูกค้าติดต่อกับบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้านั้นๆ
    - ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ หรือจัดส่งสินค้าล่าช้า อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่อยู่ภายนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ อาทิ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เกิดก่อการร้าย จลาจล การชุมนุม การนัดหยุดงาน อุบัติเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมจากสถานการณ์ปกติ ฯลฯ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ขาดในการเลื่อนเวลาจัดส่งสินค้า หรือยกเลิกการจัดส่งสินค้า และดำเนินการใดๆทั้งสิ้น โดยไม่อาจสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาและผลกระทบจากการจัดส่งที่มีสาเหตุจากเหตุสุดวิสัย ทางบริษัทฯ ขออภัยและความเข้าใจจากลูกค้าทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย
2. ลูกค้าสามารถแจ้งคืนสินค้าให้กับ PETER CHOO Co., Ltd. ได้ในสภาพเดิม(สินค้าต้องยังไม่ถูกแกะ ฉีก และไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้า เรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน
2.  กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทางEMS สินค้าที่ถูกส่งคืน ต้องส่งกลับภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ
3.  ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้ายกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทาง PETER CHOO Co., Ltd. เอง เช่น ทาง PETER CHOO Co., Ltd. ส่งสินค้าให้ท่านไม่ตรงตามใบรายการสั่งซื้อหากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น ทาง PETER CHOO Co., Ltd. ยินดีที่จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้ท่านใหม่โดยทางบริษัท ฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.  สินค้าคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ท่านได้รับจากPETER CHOO Co., Ltd. ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้นส่งกลับมาด้วยความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นจะถูกส่งกลับมาถึงในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย
5.  เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้ากรุณาติดต่อทาง contact us และระบุเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับสำหรับสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืน เมื่อ PETER CHOO Co., Ltd. ได้รับคำร้องของท่าน PETER CHOO Co., Ltd. จะติดต่อท่านผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านระบุหรือทางอีเมล์เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
6.  เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้:
   6.1 สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก www.peterchoobangkok.com
    6.2 ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว
    6.3 สินค้าที่มีความเสียหายหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คสินค้าส่งคืน PETER CHOO Co., Ltd. ของลูกค้าเอง
    6.4 ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า
    6.5 สินค้าลดราคาและราคาโปรโมชั่นทั้งหมดที่มีส่วนลดขั้นต่ำ 30%
    6.6 สินค้าที่เป็นของแถม หรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข

PETER CHOO Co., Ltd. (“us”, “we”, or “our”) operates the Peter Choo Bangkok Online Shop website (the “Service”). If you are not entirely satisfied with your purchase, we’re here to help.
Our products can be returned within 7 days of the original purchase of the product. Anew product may be exchanged for another product or returned for a refund.
To be eligible for a return, please make sure that:
·       The product was purchased in the last 7 days.
·       The product is in its original packaging.
·       The product isn’t used or damaged.
Products that do not meet these criteria will not be considered for return.
Please contact us before you send the product.

Shipping charges

Shipping charges incurred in connection with the return of a product are non-refundable.
You are responsible for paying the costs of shipping and for the risk of loss of or damage to the product during shipping, both to and from Peter Choo Bangkok Online Shop.
Damaged items
If you received a damaged product, please notify us immediately for assistance.
Sale items
Sale items cannot be refunded.
Contact us
If you have any questions about our Returns and Refunds Policy, please contact us.